ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบล็อกเรืองวิทย์คอมพิวเตอร์คลับ คลับของชมรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย นักเรียนยุคใหม่ ไฟแรงสูง !!!!

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

การประกอบคอมพิวเตอร์


อบรมการทำ Blog

วันพูธ ที่ 4 พฤษภาคม 2554

08.30 - 10.30  ปฏิบัติการ  การตกแต่ง Blog และการแทรกเสียง
10.30 - 10.45  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00  การนำเนื้อหาทางภาษาอังกฤษเข้าสู่ Blog
12.00 - 13.00  พักรับประทานอาหารกลาง
13.00 - 14.30  การเชื่อมต่อ ( Link ) ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
14.30 - 14.45  พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30  นำเสนอผลงาน/พิธีปิด

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อบรมการทำ Blog

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554

08.30 - 10.30  ปฏิบัติการ การสร้าง Blog
10.30 - 10.45  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00  ปฏิบัติการ การสร้าง Blog (ต่อ)
12.00 - 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30  ปฏิบัติการนำภาพมาเพื่อตกแต่ง Blog
14.30 - 14.45  พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30  ปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Photoshop

อบรมการทำ Blog

กำหนดการโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
โดยการสร้าง Web Blog ให้กับครูภาษาอังกฤษ
ระหว่าง วันที่  2 - 4 พฤษภาพคม 2554
ณ ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

วันจันทร์ที่  2  พฤษภาคม  2554
08.30 - 09.00  ลงทะเบียน
09.30 - 10.30  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10.30 - 10.45  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
12.00 - 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30  ปฏิบัติการการสมัคร G-mail
14.30 - 14.45  พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30  ปฏิบัติการการสมัคร